TT Số hợp đồng Khách hàng Phạm vi cung cấp chính Hãng sản xuất chính
1 243/EEMC-VTXNK Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Sứ máy biến áp 220kV Trench / Pháp
15/11/2010
2 30/EEMC-VTXNK Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Sứ máy biến áp Trench / Pháp
16/2/2011
3 1469/HĐ-TTĐ4 Công ty Truyền tải điện 4 Cung cấp các thiết bị nhất thứ 220kV và và 110kV thuộc dự án: Tăng c­ờng công suất phía 220kV trạm Long Bình Areva/ấn độ
9/3/2011 Alstom/ý
  Trench/TQ
  Tridelta/Đức
4 1103/TDPS-VTD Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng – Đài truyền hình Việt Nam Mua sắm vật t­ư, linh kiện dự phòng năm 2010 BTESA /Tây Ban Nha
18/3/2011
5 61/EEMC-VT Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Cung cấp kẹp cực Sang Dong / Hàn Quốc
24/3/2011
6 1007/HĐKT-VTD-TTĐ1 Công ty Truyền tải điện 1 Sửa chữa kẹp cực DCL-1 trạm 220kV Chèm Sang Dong / Hàn Quốc
21/4/2011
7 2441/HĐ-TTĐ4 Công ty Truyền tải điện 4 Cung cấp vật t­ thiết bị phục vụ các công trình sửa chữa lớn 2011 Sang Dong / Hàn Quốc
26/4/2011
8 2480/HĐ-TTĐ4 Công ty Truyền tải điện 4 Cung cấp khoá néo, dây dẫn cho công trình: Trồng trụ nâng cao dây dẫn 9 khoảng trụ đ­ờng dây 220kV NMĐ Ô Môn – Trà Nóc Sang Dong / Hàn Quốc
28/4/2011
9 99/EEMC-VT Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Sứ máy biến áp Trench / Pháp
9/5/2011
10 45/HĐ-TTĐ1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Công trình sửa chữa lớn năm 2011 phần trạm Sang Dong / Hàn Quốc
10/5/2011
11 51/HĐ-TTĐ1-KH Công ty Truyền tải điện 1 Cung cấp và vận chuyển vật t­ thiết bị nhất thứ, dự án: Nâng công suất trạm biến áp 220kV Nam Định Areva/ấn độ
17/5/2011 Alstom/ý
  Trench/TQ
12 121/EEMC-VT Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Sứ máy biến áp Trench / Pháp
27/5/2011
13 125/EEMC-VT Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh Cung cấp kẹp cực Sang Dong / Hàn Quốc
30/5/2011
14 1113/TDPS-VTD Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng – Đài truyền hình Việt Nam Cung cấp linh kiện máy phát hình BTESA /Tây Ban Nha
20/8/2011
15 1109/VTD-VK Công ty CP giảI pháp năng l­ợng điện VK (VK) Cung cấp kẹp cực Sang Dong / Hàn Quốc
11/8/2011
16 105/HĐ-TTĐ1-KH Công ty Truyền tảI điện 1 Cung cấp kẹp cực công trình thay dây dẫn trạm 220kV TháI Nguyên Sang Dong / Hàn Quốc
19/9/2011
17 109/HĐ-TTĐ1-KH Công ty Truyền tảI điện 1 Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ – dự án: Mở rộng trạm biến áp 220kV Hà Giang và trạm biến áp 220kV TháI Nguyên để đấu nối thuỷ điện TháI An Areva/ấn độ
29/9/2011 Alstom/ý
  Trench/TQ
  Tridelta/Đức
18 051011/VTD-VEC Công ty CP đầu t­ và phát triển kỹ thuật năng l­ợng VEC Cung cấp kẹp cực Sang Dong / Hàn Quốc
17/10/2011
19 1118/PhuBai-VTD Công ty TNHH một thành viên CHK Quốc tế Phú Bài Cung cấp thiết bị khí t­ợng AWI / Mỹ
26/10/2011
20 986/HĐ-TB/MAC Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung Cung cấp thiết bị – dự án: Hệ thống đèn hiệu – CHK Phù Cát Thorn/EU
29/12/2011